top of page
nezny-dotek-esence-s

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy mezi:

Ing. Jana Crhová

IČ: 11727136
Předmět činnosti: Služby péče o tělo – masérské, rekondiční, regenerační a poradenské služby
(dále jen "provozovatel")

a

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen "kupující") a uživatelem zakoupených služeb (dále jen "zákazník").

1.2 Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční, regenerační a poradenské služby na základě dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem (dále jen "služby" nebo též "masáž").

1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým, elektronickým nebo osobním objednáním služby a objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

1.4 Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, případně kupujícím, se řídí primárně dohodou stran, dále pak těmito obchodními podmínkami a také platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen "OZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen "ZOS").

II. Podmínky poskytnutí služeb

2.1 Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě jakýchkoliv svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

2.2 Provozovatel neposkytuje své služby při následujících potížích zákazníka (dále jen "celkové kontraindikace"):

 • infekční, horečnatá a akutně zánětlivá onemocnění

 • závažné krvácející stavy (leukémie, hemofilie)

 • bezprostředně po jídle (do dvou hodin)

 • onemocnění dutiny břišní (záněty – slepé střevo a žlučník, krvácení – žaludeční vřed)

 • poranění dutiny břišní

 • stavy pod vlivem psychotropních látek a opilost

 • stavy vyžadující klid na lůžku

 • stav po velké fyzické námaze

2.3 Provozovatel poskytuje své služby při následujících potížích zákazníka (dále jen "celkové trvalé kontraindikace") pouze po poradě s lékařem:

 • epilepsie

 • cukrovka

 • astma

 • srdeční potíže

 • schizofrenie

 • kolísavý tlak

2.4 Provozovatel neposkytuje své služby v místě lokálních potížích zákazníka (dále jen "částečné kontraindikace") nebo je na dané místo dbána zvýšená opatrnost:

 • plísňová nebo hnisavá místa na pokožce, popáleniny

 • kožní infekce

 • křečové žíly, záněty žil, bércové vředy

 • zanícené klouby – revmatismus, akutní ataka, dny

 • krvácející rány, kousnutí, uštknutí

 • otoky nejasného původu, zlomeniny a rozsáhlé zhmožděniny

 • břicho při akutních onemocnění žlučníku

 • břicho gravidních žen a v období šestinedělí

 • břicho žen při menstruaci

 • zvětšené mízní uzliny, nádory, bradavice, zanícené ložiska

2.5 Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací.

III. Uzavření smlouvy a objednávka termínu služeb

3.1 Zákazník provádí objednání termínu služby prostřednictvím závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit osobně, telefonicky nebo elektronicky.

3.2 Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem. Dohodnutý termín je závazný.

3.3 Pokud se z vážných důvodů na straně zákazníka nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, je zákazník povinen o tom předem informovat elektonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. 

3.4 Zákazník je povinen informovat provozovatele o shora uvedených důvodech i v případě, že nestihne termín pro přeobjednání (24 hodin před započetím služby). V takovém případě se jeho absence považuje za omluvenou a zákazník je povinen uhradit provozovateli pouze část promeškaných služeb podle bodu 6.4 těchto obchodních podmínek.

IV. Cena služeb a platební podmínky

4.1 Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na webových stránkách provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.

4.2 Cenu služby uhradí zákazník provozovateli po jejím poskytnutí, a to těmito způsoby:

 • v hotovosti

 • bankovním převodem (pouze po individuální dohodě se zákazníkem)

VI. Dostavení se do provozovny a důsledky absence

6.1 Zákazník je povinen dostavit se s dostatečným předstihem před objednaným termínem do provozovny provozovatele na adresu určenou v bodě 1.1 těchto obchodních podmínek. Za dostatečný předstih je považováno cca 10 minut před začátkem termínu. Pokud se zákazník dostaví více jak 15 minut předem, negarantuje provozovatel možnost vpustit zákazníka do prostor čekárny

a provozovny.

6.2 Po příchodu je zákazník povinen vyčkat na zahájení masáže. V průběhu čekání má k dispozici čekárnu a sociální zařízení. Zákazník je povinen se během čekání řídit instrukcemi provozovatele a v případě, že v oddělené části probíhá ještě masáž předchozího zákazníka, nerušit průběh této masáže. V opačném případě může být provozovatelem vyzván, aby vyčkal mimo prostory provozovny.

6.3 Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Zákazník bere na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu, při velkém zpoždění zákazníka, případně u některých konkrétních typů služeb výše uvedené aplikovat nelze, a pokud zákazník dorazí se zpožděním více než 15 minut, k poskytnutí služby již na základě rozhodnutí provozovatele dojít nemusí a takovýto pozdní příchod bude považován za neomluvenou absenci z důvodů na straně zákazníka dle ustanovení 6.4 těchto obchodních podmínek.

6.4 V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut podle bodu 6.3 bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu nebo stržena z předplatného, které si zákazník vloží do nákupního košíku na stránkách poskytovatele zaměstnaneckých benefitů dle bodu 5.2 písm. d). Úhrada bude provedena nejpozději v dalším termínu masáže, případně na výzvu provozovatele.

6.5 V případě nepřítomnosti zákazníka s omluvou podle bodu 4.4 těchto obchodních podmínek je zákazník povinen uhradit 50% ceny z promeškané služby, a to při příštím poskytnutí služby nebo na výzvu provozovatele. Tato částka může být také odečtena z hodnoty zakoupeného poukazu nebo stržena z předplatného, které si zákazník vloží do nákupního košíku na stránkách poskytovatele zaměstnaneckých benefitů dle bodu 5.2 písm. d).

6.6 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout zákazníkovi službu, pokud nezaplatil za svou absenci při předchozích službách podle bodů 6.4 a 6.5 těchto obchodních podmínek.

6.7 Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje si provozovatel právo takového zákazníka na další masáže již neobjednat. Tento postup nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit již poskytnuté služby nebo svou absenci podle bodů 6.4 a 6.5 těchto obchodních podmínek.

6.8 Nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky na své straně (např. nedostatečný zdravotní stav, závažné osobní překážky, havárii v provozovně, poruchu na zařízení atd.), bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.

VII. Průběh poskytování služby

7.1 Zákazník je povinen po celou dobu poskytování služby dbát pokynů provozovatele a svým jednáním a chováním umožnit řádný průběh poskytování služeb. V případě, že tomu tak nebude, jedná se o důvod k odmítnutí nebo přerušení služby podle čl. VIII těchto obchodních podmínek.

7.2 Zákazníka může doprovázet do prostor provozovny další jím určená osoba.

7.3 Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně
a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

7.4 Zákazník je před každou následnou masáží tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

7.5 Provozovatel neručí za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže ani po masáži.

 

VIII. Odmítnutí a přerušení služby

8.1 Služba může být provozovatelem před jejím započetím odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši...)

 • zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

 • zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru

 • zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

 • zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje

  nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo

  obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu

 • u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím

  materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají
  (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

  8.2 Zákazník má právo kdykoliv před započetím služby její poskytnutí odmítnout bez nutnosti udání důvodu.

  8.3 Při odmítnutí služby podle bodu 8.1 a 8.2 nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazených služeb, případně nezaniká právo poskytovatele na jejich úhradu. Veškeré dohodnuté služby je nutno uhradit tak, jako by k poskytnutí služby došlo v plném rozsahu.

  8.4 Služba může být provozovatelem předčasně ukončena za následujících podmínek:

 • během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění,

 • během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti

  či návykových látek,

 • během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů,

 • během služby se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným

  způsobem nebo

 • během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité

  materiály.

  8.5 Zákazník je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování služeb požádat o jejich přerušení. Provozovatel je v takovém případě povinen masáž přerušit tak, aby nedošlo k negativním dopadům na fyzické zdraví zákazníka. Za tímto účelem je zákazník povinen strpět dokončení minimálních nezbytných procedur a postupů k tomu směřujících.

  8.6 V případě přerušení služeb podle bodů 8.4 a 8.5 nezaniká právo poskytovatele na úhradu celé služby ve sjednaném rozsahu, stejně jako zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, a to ani částečně. Službu je nutné vždy uhradit tak, jako by proběhla v celém rozsahu. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze

přerušení služby podle bodu 8.4 písm. a), c) a e) v případě, že o důvodech přerušení zákazník předem nevěděl a ani při vynaložení běžné péče a pozornosti vědět nemohl. V takovém případě má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny podle trvání již poskytnuté služby, případně má zákazník nárok na vrácení poměrné částky za neproběhlou část služby.

IX. Dárkové poukazy

9.1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný v tomto ustanovení:
Kupní smlouva je smlouvou uzavřenou mezi Zákazníkem a Prodávajícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Zákazníkovi Voucher a závazek Zákazníka zaplatit za Voucher sjednanou cenu za podmínek stanovených v Kupní smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách; Zákazníkem se rozumí osoba, která má zájem o koupi Voucheru a/nebo jej zakoupila;

Držitelem voucheru je osoba, která má Voucher oprávněně ve své dispozici a uplatní jej, resp. předloží Poskytovateli pro účely platby za Plnění poskytovatele, přičemž tato osoba může být odlišná od Zákazníka;
Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Jirkovo s.r.o., se sídlem K Dálnici 334, Světice PSČ: 251 01, identifikační číslo: 10690913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346698 Poskytovatelem se rozumí Prodávající;

Plněním poskytovatele se rozumí poskytnutí služeb Poskytovatelem, a to služeb nabízených Poskytovatelem dle výběru Držitele voucheru na základě Smlouvy na plnění uzavřené mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem;
Smlouva na plnění znamená smlouvu uzavřenou mezi Držitelem voucheru a Poskytovatelem, jejímž předmětem je Plnění poskytovatele;

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;
Voucher je listinou vystavenou Prodávajícím v elektronické podobě, která Držiteli voucheru slouží k plné úhradě služeb Poskytovatele, přičemž poskytnutí služeb dle svého výběru si Držitel voucheru sjedná s Poskytovatelem na základě Smlouvy na plnění.

Zakoupením Voucheru se kupuje konkrétní služba, kterou lze uplatnit v době platnosti Voucheru (6 měsíců od jeho zakoupení). Ceny služeb Poskytovatele se v době platnosti Voucheru mohou měnit. Voucher obsahuje zejm. označení služeb, které jsou předmětem Voucheru, údaje o Poskytovateli, den skončení platnosti Voucheru a unikátní číselný kód Voucheru v pravém horním rohu;
Cena voucheru je pojem definovaný v odst. 3.1 článku 3. Obchodních podmínek; Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
Webové rozhraní znamená rozhraní internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese https://www.mybodysalon.cz/.

9.1.2 Sdělení Prodávajícího před uzavřením Kupní smlouvy pro Spotřebitele:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

  Zákazníkova poskytovatele internetového nebo telefonického připojení;

  Prodávající si neúčtuje jakékoli další poplatky;

 • Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy za podmínek, lhůt a

  postupem uvedeným v článku 5. těchto Obchodních podmínek;

 • v případě odstoupení od Kupní smlouvy je Voucher zneplatněn, Zákazník

  náklady spojené s navrácením Voucheru nenese, neboť jej zpět nevrací,

 • se stížností se Spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního

  dozoru, které jsou uvedeny zejména v článku 6. těchto Obchodních podmínek.

  9.1.3 Je-li Zákazník nebo Držitel voucheru Spotřebitelem, řídí se vztahy, práva a povinnosti z Kupní
  smlouvy a uplatnění Voucheru těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen "Zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li Zákazníkem nebo Držitelem voucheru jiná osoba než Spotřebitel, řídí se vztahy a práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené Občanským zákoníkem.

  9.1.4. Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.

  9.1.5.Pokud Kupní smlouva upravuje otázku řešenou Obchodními podmínkami odlišně, mají tato odchylná ustanovení přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

  9.1.6. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak.

  9.1.7 Uzavřená Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, který k ní umožní Spotřebiteli přístup.

  9.1.8 Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

  2. OBJEDNÁVKA VOUCHERU, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ VOUCHERU
  9.2.1 Zákazník provede objednávku Voucheru (dále jen "Objednávka") a jeho zaplacení prostřednictvím Webového rozhraní na adrese https:// www.mybodysalon.cz/ v záložce "Vouchery". Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k provedení Objednávky jsou také patrné z Webového rozhraní.

9.2.2 V prvním kroku Zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zejména uvede vybranou službu, své kontaktní údaje. Před odesláním Objednávky je třeba v jednotlivých krocích zkontrolovat správnost a úplnost vyplňovaných údajů. Údaje uvedené v odeslané Objednávce jsou považovány za správné a závazné. O jejich změně je nutné Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat e-mailem na adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek. Objednávku Zákazník odešle stisknutím tlačítka "Objednat".

Odesláním je Objednávka pro Zákazníka závazná. Ve druhém kroku je Zákazník vyzván k provedení platby Ceny voucheru prostřednictvím bankovního převodu (viz. článek 3. Obchodních podmínek), přičemž při placení Zákazník postupuje podle pokynů na Webovém rozhraní, případně Zákazník zvolí možnost platit v hotovosti při převzetí Voucheru na Kontaktní adrese Břehová 40/1 Praha 110 00. O úspěšném provedení platby Ceny voucheru Zákazník obdrží potvrzení o provedení platby, jehož obsahem jsou také náležitosti faktury, a to prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Pokud platba Ceny Voucheru neproběhne, resp. nedojde k zaplacení Ceny voucheru, Objednávka se ruší a je třeba provést Objednávku novou. Zákazník je o tom bezprostředně informován prostřednictvím Webového rozhraní a e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

9.2.3 Po zaplacení Ceny voucheru je Zákazník o přijetí a realizaci Objednávky informován na Webovém rozhraní, ze kterého odeslal Objednávku, a dále prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Tento krok je považován za přijetí (akceptaci) Objednávky ze strany Prodávajícího.

9.2.4 Voucher je vystaven ke dni zaplacení Ceny voucheru. Zákazníkovi je ihned po zaplacení Ceny voucheru prostřednictvím e-mailové zprávy dle předchozího odst. 2.3 zaslán Voucher v elektronické podobě ve formátu JPG. Za doručení Voucheru Zákazníkovi se považuje doručení e-mailové zprávy obsahující přílohu Voucheru ve formátu JPG. Náklady spojené s dodáním Voucheru nese Prodávající.

9.2.5 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) Objednávky dle odst. 2.3 tohoto článku 2. Zákazníkovi. Kupní smlouvu tvoří Objednávka a přijetí (akceptace) Objednávky, součástí Kupní smlouvy jsou také tyto Obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi zaslány společně s přijetím (akceptací) Objednávky zaslaným dle odst. 2.3 tohoto článku 2. Kupní smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě a není přístupná nezúčastněným třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění nebo při archivaci. Zákazníkovi je k dispozici kdykoli na jeho žádost.

9.2.6 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající vylučuje ve smyslu § 1726 uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených Občanským zákoníkem.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.3.1 Cena voucheru je částka ve výši hodnoty služby Voucheru, kterou zvolí Zákazník v Objednávce postupem dle těchto Obchodních podmínek. Cena je splatná odesláním Objednávky prostřednictvím Webového rozhraní a závazek Zákazníka uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

9.3.2 Cenu voucheru uhradí Zákazník před dodáním Voucheru bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu či hotovostně při převzetí Voucheru na Kontaktní adrese Břehová 40/1 Praha 110 00. Platba je zajišťována prostřednictvím smluvního partnera Prodávajícího. Citlivé vstupní údaje, které Zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

9.3.3 Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k tíži Zákazníka.

4. POSTUP A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ VOUCHERU

9.4.1 Voucher lze využít na zvolenou službu Poskytovatelem v jeho provozovně My Body Salon.
Plnění poskytovatele, tj. poskytnutí v tomto odst. 4.1 uvedených služeb, je samostatným vztahem Držitele voucheru a Poskytovatele.

9.4.2 Držitel voucheru si objedná službu dle výběru Kupujícícho, resp. zarezervuje si termín a rozsah služeb, a to buď telefonicky anebo prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na Webových stránkách www.mybodysalon.cz či jinak (osobně, prostřednictvím e-mailu apod.). V objednávce na Plnění poskytovatele je vždy nutno uvést informaci o uplatnění Voucheru spolu s jeho unikátním číselným kódem a zvolenou službu Voucheru (na Webové stránce, resp. příslušném webovém rozhraní tak učiní v poznámce či dle pokynů tam uvedených).

9.4.3 Voucher je možno využít (tj. uplatnit jej u Poskytovatele a službu s využitím Voucheru vyčerpat) pouze před uplynutím doby jeho platnosti, která činí 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Doba skončení platnosti Voucheru je uvedena v jeho textu. Pokud Držitel voucheru nevyužije Voucher v době jeho platnosti, jejím uplynutím zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení Ceny voucheru.

9.4.4 Voucher lze čerpat pouze jednorázově.

9.4.5 Voucher si Zákazník po jeho obdržení vytiskne a v této listinné podobě je Voucher přenosný a převoditelný na jinou osobu (není vydáván na konkrétní

osobu). Držitel voucheru, který jej uplatní u Poskytovatele, má stejná práva jako Zákazník, vyjma práva na odstoupení od Kupní smlouvy a uplatnění práv z vadného plnění z Kupní smlouvy, které svědčí pouze Zákazníkovi.

9.4.6 Voucher nelze směnit za hotovost. Voucher není možné kombinovat s jinými vouchery.

9.4.7 Doručením Voucheru přechází na Zákazníka, resp. Držitele voucheru odpovědnost za jeho ztrátu, odcizení či poškození, přičemž nárok na jeho čerpání v těchto případech zaniká. V odůvodněných případech může Poskytovatel zajistit náhradní Voucher.

9.4.8 Pokud se Voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů či podmínek Poskytovatele podmíněno dosažením určitého věku či zvláštní způsobilosti, může jej uplatnit pouze osoba, která tyto podmínky splňuje. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn Voucher odmítnout.

9.4.9 Vzhledem k tomu, že Voucher se váže k poskytování služeb, Zákazník přijetím Obchodních podmínek výslovně ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku souhlasí s jejich poskytnutím ze strany Poskytovatele i před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy.

5. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU ZALOŽENÉHO KUPNÍ SMLOUVOU

9.5.1 Smluvní vztah založený Kupní smlouvou lze ukončit dohodou Prodávajícího se Zákazníkem nebo odstoupením od Kupní smlouvy učiněném Prodávajícím nebo Zákazníkem z důvodů dle Občanského zákoníku. Důsledkem ukončení smluvního vztahu je zneplatnění Voucheru, které Prodávající provede v prvním případě k dohodnutému ukončení smlouvy, v případě odstoupení ke dni zrušení Kupní smlouvy.

9.5.2 Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Prodávající je povinen v takovém případě vrátit Zákazníkovi zaplacenou Cenu voucheru do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od Zákazníka přijal, neurčí-li Zákazník jiný způsob. Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající peníze vždy vrátit i zasláním na Zákazníkem sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Ceny voucheru, pokud Zákazník do 5 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy žádný jiný účet nesdělí. Přijetím těchto Obchodních podmínek vyslovuje Zákazník svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Zákazníkovi tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

9.5.3 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též

komunikace prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na adrese uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

9.5.4 Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Voucheru (dle odst. 2.6 článku 2.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud nejde o případ dle odst. 5.6 tohoto článku. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy postačuje odstoupení od Kupní smlouvy odeslat před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě.

9.5.5 Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, právo od Kupní smlouvy odstoupit dle předchozího odst. 5.4 nevzniká a je oprávněn od ní odstoupit pouze tehdy, stanoví- li tak Občanský zákoník.

9.5.6 Pokud je Voucher u Poskytovatele uplatněn ve smyslu těchto Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí, Spotřebitel tím ztrácí možnost od Kupní smlouvy odstoupit.

6. REKLAMACE, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
9.6.1 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Voucher je při převzetí (tj. při doručení Zákazníkovi v elektronické formě) bez právních a/nebo faktických vad.

9.6.2 Obsahuje-li Voucher vady (např. byl doručen jiný než Zákazníkem objednaný Voucher, Voucher obsahuje tiskové chyby apod.), má Zákazník právo požadovat dodání nového Voucheru bez vad.

9.6.3 Práva Zákazníka z vadného plnění z Kupní smlouvy (tj. vady Voucheru) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 Občanského zákoníku); v případě, že jde o Spotřebitele, pak také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění lze uplatnit u Prodávajícího, jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví těchto Obchodních podmínek nebo na Webové stránce.

9.6.4 Vady Voucheru je nutné bez zbytečného odkladu nahlásit Prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek, nejpozději však do 7 dnů od převzetí Voucheru. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

9.6.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.6.6 Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Ceny voucheru, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Zákazník má nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací pouze v tom případě, byla-li reklamace oprávněná.

9.6.7 Přerušení provozu Webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

9.6.8 Práva Držitele voucheru z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných na základě Smlouvy na plnění (Plnění poskytovatele), uplatňuje Držitel voucheru vůči Poskytovateli a jejich uplatnění a řešení se řídí reklamačními podmínkami, které se vztahují k vadně poskytnuté službě. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem, je-li Spotřebitelem, je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.7.1 Prodávající upozorňuje Zákazníky, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím Webového rozhraní nakupuje, nebo jej pouze navštěvuje, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webového rozhraní.

9.7.2 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní.

9.7.3 Zákazník není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.7.4 Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.7.5 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.7.6 Webová stránka ukládá na zařízení Zákazníka soubory, obecně nazývané cookies. Tyto slouží k zajištění funkčnosti či zlepšení používání Webové stránky a také jsou využívány v oblasti reklamy a marketingu. Používáním Webové stránky Zákazník souhlasí s ukládáním a používáním souborů cookies. Uložení a používání cookies může Zákazník omezit nebo zablokovat.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.8.1 S veškerými osobními údaji, které jsou Prodávajícímu sděleny, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"). Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

9.8.2 Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem informací poskytnutých těmito Obchodními podmínkami o zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením a uděluje Prodávajícímu souhlas:
se zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Prodávajícím jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Prodávající uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s Prodávajícím na základě smlouvy, a to

a) pro účely sjednání, uzavření, plnění Kupní smlouvy a pro případné uplatnění nároků z ní vyplývajících v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e- mail), obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a na dobu nezbytně nutnou pro dosažení stanoveného účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy;

b) pro účely obchodní a marketingové, zejména nabízení obchodu a služeb, informování o nabídkách, akcích a aktivitách Prodávajícího, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen "Zákon o službách IS"), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit Prodávajícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a na dobu neurčitou;

s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který uvedl v Objednávce pro účely šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení Zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků Prodávajícím, která budou zahrnovat obchodní sdělení Prodávajícího.

9.8.3 Vzhledem k povaze stávajících (i potenciálních) vzájemných vztahů je poskytnutí shora uvedených údajů a/nebo souhlasu k jejich zpracování dobrovolné.

9.8.4. Prodávající smí zpracovávat osobní údaje a šířit obchodní sdělení pouze se souhlasem osoby, k níž se údaje vztahují, pokud zákon nestanoví jinak (Zákon o ochraně osobních údajů v ustanovení § 5 odst.2, kdy je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění smluv či pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího, § 5 odst.5, kdy Prodávající, pokud od Zákazníka osobní údaj získal v souvislosti se svojí činností, může pro marketingové účely-nabízení obchodu či služby, použít údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa; Zákon o službách IS v ustanovení § 7, kdy souhlasu není potřeba pro zasílání obchodního sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků a služeb, pokud Prodávající získal podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků Zákona o službách IS za předpokladu, že zákazník má možnost souhlas odmítnout zákonem stanoveným způsobem, pokud tak již dříve neučinil).

9.8.5 Prodávající jako správce osobních údajů je oprávněn na základě smlouvy dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů jinou osobu jako zpracovatele, zahrnující i předání osobních údajů pro vymezený účel a rozsah jejich zpracování. Prodávající může také zpřístupnit a předat poskytnuté údaje osobám dle § 14 Zákona spolupracujícím s Prodávajícím jako správcem na základě smlouvy, a to pouze v rozsahu a za podmínek stanovených správcem nebo zpracovatelem; tyto osoby mají zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti.

9.8.6 Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě se zabezpečeným přístupem.

9.8.7 Udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů může Zákazník kdykoliv písemně odvolat, se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely a se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty na e-mail Zákazníka může Zákazník kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas, a to vše buď na kontaktní adresy uvedené v těchto Obchodních podmínkách nebo při zaslání jednotlivé zprávy elektronickou poštou též kliknutím na příslušné pole zprávy, jímž lze souhlas s využitím e-mailové adresy odmítnout.

9.8.8 Prodávající je povinen (a na základě jeho pokynu i zpracovatel) provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, nebo na základě žádosti Zákazníka dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů;

9.8.9 Zákazník má práva dle §§ 11,12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a na základě písemné žádosti správce osobních údajů bezplatně poskytne Zákazníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných;

9.8.10 Zákazník má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost Zákazníka shledána oprávněnou;

9.8.11 Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví jeho žádosti podle předchozího odstavce, může se Zákazník na tento úřad obrátit i přímo.

9. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v jeho Objednávce. Prodávajícímu je doručováno na adresu sídla nebo adresu elektronické pošty uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.X. Reklamace služeb

9.9.1 Při reklamaci poskytovaných služeb postupuje poskytovatel i zákazník dle platné zákonné úpravy, zejména podle ustanovení OZ a ZOS. Zákazník bere na vědomí veškerá pravidla a lhůty stanovené v příslušných předpisech a v případě reklamace je povinen dle nich postupovat.

9.9.2 Reklamaci lze nad rámec zákonných možností podat také elektronicky na e- mail provozovatele uvedený na jeho webových stránkách. Okamžikem uplatnění reklamace je její doručení provozovateli.

X. Reklamace služeb

10.1 Při reklamaci poskytovaných služeb postupuje poskytovatel i zákazník dle platné zákonné úpravy, zejména podle ustanovení OZ a ZOS. Zákazník bere na vědomí veškerá pravidla a lhůty stanovené v příslušných předpisech a v případě reklamace je povinen dle nich postupovat.

10.2 Reklamaci lze nad rámec zákonných možností podat také elektronicky na e- mail provozovatele uvedený na jeho webových stránkách. Okamžikem uplatnění reklamace je její doručení provozovateli.

 

XI. Osobní údaje

11.1 Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v jakékoliv formě

jsou provozovatelem považovány za správné. Správnost údajů provozovatel neověřuje.

11.2 Zákazník bere na vědomí, že provozovatel je správcem jeho osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména pak ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů, v platném znění.

11.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů je zejména plnění smluvních a zákonných povinností provozovatele, jako je poskytování smluvených služeb, vedení účetnictví, případně další zákonem uložené povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů pak je plnění shora uvedených povinností poskytovatele. Příjemcem osobních údajů je poskytovatel. Doba zpracování osobních údajů je doba nutná pro splnění smlouvy se zákazníkem a následně nezbytně nutná doba pro splnění všech zákonných povinností provozovatele a ochraně jeho oprávněných zájmů.

11.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníka má tento právo na informace o tom, zda a jaké informace o něm provozovatele spravuje, právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou k tomuto splněny zákonné podmínky, právo na omezení zpracování osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování

z oprávněných důvodů a právo na přenositelnost údajů (tj. získání spravovaných údajů v přehledné a strojově čitelné podobě). Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze tehdy, jsou-li některé údaje spravovány na základě takového souhlasu, nikoliv však v situaci, kdy jsou údaje spravovány z důvodu plnění smluvních a zákonných povinností provozovatele, a ne na základě souhlasu zákazníka.

11.5 V případě, že bude zákazník jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné provozovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.6 Více informací o právech zákazníka souvisejících s ochranou jeho osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Znění všeobecných obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

12.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.12.2022.

 

Jirkovo s.r.o.

1.12.2022

© 2023 Jirkovo s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní podmínky

Pravidla ochrany soukromí

bottom of page